Privacybeleid Stichting Werkatelier Voorschoten
https://www.kringlooponlinewinkel.nl
Over ons privacybeleidStichting Werkatelier Voorschoten geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wijnodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over uen uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingenter beschikking aan derden.Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening vanStichting Werkatelier Voorschoten. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/04/2021, methet publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijftwelke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onderwelke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welkewijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft metbetrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, uvindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onzedienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uwgegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een anderdoel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passendebeveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie eneen sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelenmet betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om dedienstverlening verder te verbeteren.WooCommerceOnze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voorAndersDirectAdmin. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt,worden met deze partij gedeeld. AndersDirectAdmin heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersDirectAdmin is opbasis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen tenemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterkwachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.WooCommerceOnze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigenbeheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies encorruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit detoepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verliesvan data te voorkomen.
Webhosting
DirectAdmin
Wij nemen hostingdiensten af bij een particulier bedrijf die via DirectAdmin toegang biedt tot hostingruimte.DirectAdminWij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van DirectAdmin. Deze partij heeftpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onzegegevens zoveel mogelijk te voorkomen. DirectAdmin heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al onse-mailverkeer vertrouwelijk.
Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanMollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- ofcreditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneensvan toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uwgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
BeoordelingenVerzenden en logistiek
DPD
DPD pakettendienst
Facturatie en boekhouden
Wij voeren een eigen boekhoudsoftware van waaruit wij factureren. De online facturatie loopt via WooCommerce
Winkelwagen
Chat openen